00:20
00:05 میان برنامه
00:25
00:30 بازپخش در امتداد فلق
00:55
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
01:00
00:05 تیزر برنامه ها
01:05
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:50
00:03 تیزر برنامه ها
01:53
00:44 مستند آفریقا
02:37
00:05 میان برنامه
02:42
03:26
00:04 میان برنامه
03:30
00:20 کمدی کلاسیک
03:50
00:35 حیات وحش ایران
04:25
00:05 تیزر برنامه ها
04:30
00:10 ایرانشهر
04:40
00:05 میان برنامه
04:45
01:30 تسبیح صبا
06:15
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:25
00:02 میان برنامه
06:27
02:10 زنده دعای ندبه
08:37
00:04 میان برنامه
08:41
00:35 بازپخش در امتداد فلق
09:16
00:03 تیزر برنامه ها
09:19
00:15 بازپخش سیمای آبادی
09:34
00:20 بازپخش خاطره
09:54
00:06 میان برنامه
10:00
01:05 طرحی برای فردا
11:05
00:03 پیام بازرگانی
11:58
00:04 میان برنامه
12:02
00:04 تیزر برنامه ها
12:06
00:18 اذان
12:24
00:02 میان برنامه
12:26
00:40 گزارش هفتگی
13:06
00:45 شما وسیما
13:51
00:07 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:06 پیام بازرگانی
14:41
00:05 تیزر برنامه ها
14:46
00:40 عصر
15:26
00:05 تیزر برنامه ها
15:31
00:05 پیام بازرگانی
15:36
01:35 فیلم سینمایی ربات ها
17:11
00:05 پیام بازرگانی
17:16
00:05 میان برنامه
17:21
00:18 اذان
17:39
00:04 پیام بازرگانی
17:43
00:30 ویژه برنامه
18:13
00:02 میان برنامه
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 یک پنجره
19:23
00:07 پیام بازرکانی
19:30
00:55 دستپخت
20:25
00:03 میان برنامه
20:28
00:10 برنامه مشارکتی
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده ورزش ومردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد