00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:45 بازپخش گزینه 4
01:45
00:05 میان بر نامه
01:50
00:10 بازپخش هنردستان
02:00
00:05 میان بر نامه
02:05
00:50 بازپخش معرفت
02:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
03:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
03:45
00:10 سخنرانی تد
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:30 مستند داخلی
05:30
00:05 میان بر نامه
05:35
00:05 ستایش
05:40
00:20 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 مستند بررسی سانحه هوایی
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش تئاتر تلویزیونی
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
02:00 بازپخش سینمایی
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:25 اذان ظهر
12:30
00:05 بازپخش میان بر نامه
12:35
00:25 صهبای تسنیم
13:00
00:55 مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:55 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:55 گستره شریعت
15:55
00:20 منبع موثق منتخب
16:15
00:05 میان بر نامه
16:20
00:25 چار کتاب منتخب
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:25 مکعب
17:15
00:05 ستایش
17:20
00:25 اذان مغرب
17:45
00:05 میان بر نامه
17:50
00:25 آب و آتش
18:15
00:40 سریال خارجی دوریت کوچولو
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 معرفت
19:45
00:15 جشنواره مردمی عمار
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:30 هنرنامه
20:55
00:05 مکث
21:00
01:20 سینما ماوراء
22:20
00:05 ایما
22:25
00:30 مینا و نارنج
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد