00:00
00:30 گسل
00:30
00:25 لحظه دیدار
00:55
00:05 میان برنامه
01:00
00:30 دیار ماندگار:سیریک 1
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 ضد گلوله سری دوم
02:45
00:15 فانوس
03:00
01:30 بازپخش سینمایی من زمین را دوست دارم
04:30
00:45 بازپخش کنکاش
05:15
00:05 بازپخش میان برنامه
05:20
00:40 بازپخش ایران شهر
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش گسل
08:30
00:25 بازپخش لحظه دیدار
08:55
00:05 بازپخش میان برنامه
09:00
00:30 بازپخش دیار ماندگار :سیریک 1
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
01:00 مسابقه هوش برتر
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
01:30 بازپخش سینمایی من زمین را دوست دارم
12:30
00:45 بازپخش کنکاش
13:15
00:05 بازپخش میان برنامه
13:20
00:40 بازپخش ایران شهر
14:00
01:30 بازپخش باهمستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش گسل
16:30
00:25 بازپخش لحظه دیدار
16:55
00:05 بازپخش میان برنامه
17:00
00:30 بازپخش دیار ماندگار :سیریک 1
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
01:25 سینمایی آوار
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:45 ایران دخت
21:15
00:05 میان برنامه
21:20
00:35 مسابقه دوربین
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 چرخ فلک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد