00:17
00:03 میان برنامه
00:20
00:10 بازپخش شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 یک اقیانوس
02:34
00:03 میان برنامه
03:27
00:03 میان برنامه
03:30
00:20 کمدی کلاسیک
03:50
00:34 حیات وحش ایران
04:24
00:05 تیزر برنامه ها
04:29
00:10 خلوت دل
04:39
00:06 میان برنامه
04:45
01:30 تسبیح صبا
06:15
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:25
00:02 میان برنامه
06:27
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:51
00:02 میان برنامه
06:53
08:33
00:02 میان برنامه
08:35
00:20 حیات وحش چین
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرکانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:20 ارتش
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 پیام بازرکانی
16:00
00:25 ویژه برنامه
16:25
00:05 پیام بازرکانی
16:30
00:55 شکرستان
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:18 اذان
17:48
00:05 پیام بازرکانی
17:53
00:50 زنده فرمول یک
18:43
00:12 برق آذربایجان
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:10 فولاد
20:05
00:30 در امتداد فلق
20:35
00:03 میانه برنامه
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
00:40 ویژه مجتهد تهرانی
23:47
00:05 نماهنگ ویژه
23:52
00:25 ژیوار

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد