00:00
00:30 زنده اختتامیه جشنواره عمار
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:50
00:10 بازپخش هنرنامه
03:00
00:30 بازپخش سریال خارجی الیور توئیست
03:30
00:10 سخنرانی تد
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 فوتون
03:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
04:00
00:30 بازپخش فناوران دانش
04:30
00:05 میان برنامه
04:35
00:30 بازپخش چارکتاب
05:05
00:05 میان بر نامه
05:10
00:25 بازپخش مینا و نارنج
05:35
00:05 ستایش
05:40
00:20 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:30 بازپخش سریال خارجی الیور توئیست
07:30
00:10 سخنرانی تد
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش معرفت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:30 بازپخش هنرنامه
10:30
00:25 بازپخش تیتر 4
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:25 بازپخش چارکتاب
11:45
00:05 میان بر نامه
11:50
00:10 بازپخش فوتون
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:15 اذان ظهر
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
00:55 روزنه
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:15 بازپخش منبع موثق
14:15
00:10 بازپخش هنرنامه
14:25
00:05 میان برنامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:25 مکعب
17:15
00:05 ستایش
17:20
01:05 زنده اذان مغرب و یادگیری آسان
18:25
00:05 میان بر نامه
18:30
00:30 سریال خارجی الیور توئیست
19:00
00:30 از تخت جمشید تا ونک
19:30
00:05 میان بر نامه
19:35
00:10 سخنرانی تد
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 رو در رو
21:55
00:05 ایما
22:00
00:30 مستند رو به آینده
22:30
00:15 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد