00:00
00:30 نفس
00:30
01:00 مستند جام
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:10 مسابقه فامیلی
03:05
00:50 بازپخش کودکانه
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش خانه ما
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:00 بازپخش با همستان
07:00
00:30 بازپخش آفتاب نهان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش نفس
08:30
01:00 بازپخش مستند جام
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 سمت خدا
10:40
00:20 تلاش ایرانی
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش خانه ما
13:50
00:10 بازپخش پخش
14:00
01:00 بازپخش با همستان
15:00
00:30 بازپخش آفتاب نهان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش نفس
16:30
01:00 بازپخش مستند جام
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:20 موزه
21:15
00:25 زنده دوربین
21:40
00:05 میان برنامه
21:45
00:15 آقا معلم و بچه ها
22:00
01:00 زنده با همستان
23:00
00:30 آفتاب نهان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 گسل

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد