00:00
00:45 گسل
00:45
00:45 نود
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
01:00 نود
02:50
00:20 ایران و انگلیس
03:10
00:50 بازپخش کودکانه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:20 بازپخش موزه
05:15
00:25 بازپخش دوربین
05:40
00:05 بازپخش میان برنامه
05:45
00:15 بازپخش آقا معلم و بچه ها
06:00
01:00 بازپخش با همستان
07:00
00:30 بازپخش آفتاب نهان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
01:00 بازپخش گسل
08:45
00:45 بازپخش نود
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
01:00 بازپخش نود
10:50
00:10 بازپخش پخش
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:05 بازپخش میان برنامه
11:55
00:55 بازپخش خانه مهر
12:50
00:15 بازپخش آقا معلم و بچه ها
13:05
00:25 بازپخش دوربین
13:30
01:00 بازپخش با همستان
14:30
01:00 بازپخش گسل
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
01:45 بازپخش نود
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 بازپخش پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:45 خانه ما
21:45
00:15 پخش
22:00
01:30 زنده با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد