00:00
00:30 نفس
00:30
00:50 خندوانه
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:55 شیخ بهایی
02:50
00:10 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 بازپخش خانه ما
05:45
00:15 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش نفس
08:30
00:50 بازپخش خندوانه
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 سمت خدا
10:40
00:20 تلاش ایرانی
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش خانه ما
13:45
01:30 بازپخش باهمستان
15:15
02:15 زنده فوتبال زنده پرسپولیس - گسترش فولاد
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:50 خانه ما
21:50
00:10 پخش
22:00
01:15 باهمستان
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 گسل

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد