00:00
00:35 گسل
00:35
00:25 همسفر
01:00
00:30 نیمه پنهان ماه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:40 عصر
02:35
00:35 هنر ایرانی
03:10
00:50 بازپخش کودکانه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش خانه ما
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش گسل
08:35
00:25 بازپخش همسفر
09:00
00:30 بازپخش نیمه پنهان ماه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 سلطان و شبان
10:45
00:15 فانوس
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:55 بازپخش خانه مهر
12:45
00:50 بازپخش خانه ما
13:35
00:50 بازپخش گسل
14:25
00:05 بازپخش میان برنامه
14:30
02:40 زنده فوتبال پدیده - استقلال
17:10
00:20 بازپخش همسفر
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
01:15 فتیله فردا تعطیله
19:25
00:15 فانوس
19:40
00:15 یکی بود یکی نبود سرزمین من ایران بود
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:45 خانه ما
21:45
00:15 پخش
22:00
01:30 زنده با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد