00:37
00:03 تیزر برنامه ها
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 هجوم کلونها
02:34
00:03 میان برنامه
03:32
00:04 میان برنامه
03:36
00:10 شبستان
03:46
00:05 راز هستی
03:51
00:34 حیات وحش ایران
04:25
00:04 تیزر برنامه ها
04:29
00:10 خلوت دل
04:39
00:04 میان برنامه
04:43
01:30 تسبیح صبا
06:13
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:23
00:02 میان برنامه
06:25
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:49
00:03 پیام بازرگانی
06:52
08:32
00:03 میان برنامه
08:35
00:15 بازپخش سیمای آبادی
08:50
00:05 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:20 قانون و قضا
15:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 پیام بازرکانی
16:10
00:05 تیزر برنامه ها
16:15
00:30 کارنامه صد
16:45
00:04 میان برنامه
16:49
00:06 یک لبخند
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:35 برنامه کودک و نوجوان
17:35
00:04 میان برنامه
17:39
00:16 اذان
17:55
00:05 پیام بازرگانی
18:00
00:55 زنده فرمول یک
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:45 دستپخت
20:15
00:13 میان برنامه
20:28
00:20 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:10
00:04 پیام بازرگانی
23:14
00:03 تیزر برنامه ها
23:17
01:20 زنده ثریا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد