00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:20 بازپخش مکعب
01:20
00:35 بازپخش انقلاب های جهان انقلاب ایران
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
00:55 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:40 بازپخش مجموعه تلویزیونی آواز در باران
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 این شرح بی نهایت
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:55 مسابقه 4321
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:30 بازپخش شاهدی بر خورشید (ویژه دهه مبارک فجر)
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 هم سفر
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 بازپخش خط به خط
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:40 مجموعه تلویزیونی آواز در باران
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش شاهدان انقلاب
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:30 بازپخش سینمایی
11:30
00:05 میان بر نامه
11:35
00:25 قصه های انقلاب
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:55 بازپخش اذان ظهر و یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:25 خط به خط
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:10 این شرح بی نهایت
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 مجموعه تلویزیونی آواز در باران
17:45
00:10 هم سفر
17:55
00:05 ستایش
18:00
00:20 اذان مغرب
18:20
00:40 زنده یادگیری آسان
19:00
00:30 با کارون
19:30
00:05 میان بر نامه
19:35
00:15 شاهدان انقلاب
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:10 زنده ققنوس(ویژه برنامه جشنواره فجر)
21:40
00:05 ایما
21:45
00:55 چهار سوی علم
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد