00:00
00:25 نفس
00:25
00:05 میان برنامه
00:30
00:35 سینما پهلوی - فرح
01:05
00:20 بازپخش قصه رسیدن
01:25
00:05 بازپخش میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:10 مسابقه هوش برتر
03:05
01:15 بازپخش فیتیله فردا تعطیله
04:20
00:55 بازپخش خانه مهر
05:15
00:45 بازپخش در برابر طوفان
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:40 بازپخش نفس
08:25
00:05 بازپخش میان برنامه
08:30
00:35 بازپخش سینما پهلوی - فرح
09:05
00:25 قصه رسیدن
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش عصر
10:45
00:15 بازپخش پخش
11:00
01:15 بازپخش فتیله فردا تعطیله
12:15
00:05 بازپخش میان برنامه
12:20
00:55 بازپخش خانه مهر
13:15
00:45 بازپخش در برابر طوفان
14:00
01:30 بازپخش باهمستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:40 بازپخش نفس
16:25
00:05 بازپخش میان برنامه
16:30
00:35 بازپخش سینما پهلوی - فرح
17:05
00:25 بازپخش قصه رسیدن
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:25 سینمایی بچه های محله گلها
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:05 میان برنامه
21:20
00:40 ایران شهر
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 پنچری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد