00:45
00:05 میان برنامه
00:50
00:05 راز هستی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:04 تیزر برنامه ها
01:49
00:45 116 روز در نوفل لوشاتو
02:34
00:04 میان برنامه
02:38
00:55 بازپخش مجموعه داستانی ستارخان
03:33
00:04 میان برنامه
03:37
00:35 در کنار فراعنه
04:12
00:04 تیزر برنامه ها
04:16
00:10 خلوت دل
04:26
00:05 میان برنامه
04:31
01:30 تسبیح صبا
06:01
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:11
00:02 میان برنامه
06:13
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:38
00:02 میان برنامه
06:40
01:45 برای آزادی
08:25
00:05 میان برنامه
08:30
03:43 زنده ویژه برنامه راهپیمایی 22 بهمن
12:13
00:20 اذان
12:33
01:14 زنده ویژه برنامه راهپیمایی 22 بهمن
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:06 تیزر برنامه ها
14:46
01:00 بازپخش مجموعه داستانی ستارخان
15:46
00:05 تیزر برنامه ها
15:51
00:15 بازپخش خاطره
16:06
00:05 تیزر برنامه ها
16:11
00:05 پیام بازرگانی
16:16
01:35 فیلم سینمایی عمق میدان
17:51
00:07 میان برنامه
17:58
00:15 اذان
18:13
00:42 زنده ده ستاره
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
01:00 زنده فرمول یک
20:28
00:05 میان برنامه
20:33
00:15 خاطره
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:30 زنده ای ایران

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد