00:00
00:30 ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 بازپخش سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:50
00:10 بازپخش سخنرانی تد
03:00
00:40 مجموعه تلویزیونی آواز در باران
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 فوتون
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:30 فناوران دانش
04:30
00:55 بازپخش روزنه
05:25
00:05 بازپخش میان بر نامه
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 فوتون
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:40 مجموعه تلویزیونی آواز در باران
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش نگاه عمیق
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش مستند 4
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:10 سخنرانی تد
10:10
00:05 میان بر نامه
10:15
00:40 سفر به جاجرم
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:25 فناوران دانش
11:45
00:05 میان بر نامه
11:50
00:10 هم سفر
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:55 اذان ظهر و یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش روزنه
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:15 منبع موثق
14:15
00:10 فوتون
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 گزینه 4
16:45
00:10 سخنرانی تد
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 سریال وایت چپل
17:45
00:10 هم سفر
17:55
00:05 ستایش
18:00
00:20 اذان مغرب
18:20
00:40 یاد گیری آسان
19:00
00:30 با کارون
19:30
00:05 میان بر نامه
19:35
00:15 نگاه عمیق
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:10 زنده ققنوس(ویژه برنامه جشنواره فجر)
21:40
00:05 ایما
21:45
00:55 زاویه
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد