00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:45 بازپخش گزینه 4
01:15
00:05 میان بر نامه
01:20
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:45
00:15 سخنرانی تد
03:00
00:40 بازپخش سریال خارجی وایت چپل
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 فوتون
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:30 بازپخش با کارون
04:30
00:05 میان بر نامه
04:35
00:55 بازپخش روزنه
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 فوتون
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 بازپخش خط به خط
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:40 سریال خارجی وایت چپل
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش نگاه عمیق
08:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
08:55
00:05 ایما
09:00
01:00 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:00
00:10 تد
10:10
00:05 میان بر نامه
10:15
00:45 رودخانه، زندگی، کار روزانه
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:30 بازپخش با کارون
11:50
00:10 هم سفر
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:55 بازپخش اذان ظهر و یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:15 منبع موثق
14:15
00:10 فوتون
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
00:55 بازپخش زاویه
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:25 بازپخش مکعب
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:10 سخنرانی تد
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 سریال خارجی وایت چپل
17:45
00:10 هم سفر
17:55
00:05 ستایش
18:00
00:20 اذان مغرب
18:20
00:40 زنده یادگیری آسان
19:00
00:55 گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
01:00 زنده ققنوس(ویژه برنامه جشنواره فجر)
21:25
00:05 ایما
21:30
01:25 سینمایی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد