00:00
01:30 ادامه سینما دو
01:30
01:50 فیلم سینمایی/ عامل سوم
03:20
00:40 بازپخش سریال هست ونیست
04:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:05
00:50 تیاب
04:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:00
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:50 بازپخش طبیعت 360 درجه
07:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:35
00:50 صبح و زندگی
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:30 فیلم سینمایی/ ستاره من
10:00
01:00 یه گله جا
11:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:05
00:50 زنده آئینه خانه
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:10 نما دو
12:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:15
00:45 اذان+ سوره یاسین
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 اوج یادگیری
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:15 اخبار ناشنوایان
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
14:50
00:15 مسابقه محله
15:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:25 نازبالش
15:35
00:20 سوغات جنگل
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:25 مستند
16:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:30
00:30 از آسمان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 اوقاف
17:40
00:10 نما دو
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:15 ویژه اذان
18:10
01:15 فیلم سینمایی/ خاکستر نشین
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:50 فاز
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
01:20 مسابقه دست پختهای خودمانی
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:15 سوره الرحمن
23:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:10
00:10 مرز پر گهر
23:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:25
01:30 فیلم سینمایی/ عکس های هالیس وود

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد