00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:45 بازپخش گزینه 4
01:45
00:05 میان بر نامه
01:50
00:10 بازپخش سخنرانی تد
02:00
00:05 میان بر نامه
02:05
00:50 معرفت
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:40 بازپخش سریال خارجی وایت چپل
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 نگاه عمیق
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
01:00 بازپخش مسابقه 4321
05:00
00:25 دانه ها
05:25
00:05 میان بر نامه
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 هم سفر
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:40 سریال خارجی وایت چپل
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش نگاه عمیق
08:00
00:55 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
08:55
00:05 ایما
09:00
01:00 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:00
01:20 بازپخش سینمایی
11:20
00:15 بازپخش سخنرانی تد
11:35
00:30 مستند ژیوار
12:05
00:05 ستایش
12:10
00:20 بازپخش اذان ظهر
12:30
00:30 بازپخش صهبای تسنیم
13:00
00:55 مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:25 مکعب
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
00:25 منبع موثق (منتخب)
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:55 مستند بررسی سانحه هوایی
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 سریال خارجی وایت چپل
17:45
00:10 هم سفر
17:55
00:05 ستایش
18:00
00:25 اذان مغرب
18:25
00:05 میان برنامه
18:30
00:30 آب و آتش
19:00
00:50 معرفت
19:50
00:10 تد
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:30 هنرنامه
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:30 سینمایی
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:25 مکعب
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد