00:00
00:35 پنچری
00:35
00:30 هنر ایرانی
01:05
00:25 قصه رسیدن
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:55 عصر
02:50
00:10 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودکانه
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:35 بازپخش خانه ما
05:30
00:30 بازپخش مسیر
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش پنچری
08:35
00:30 بازپخش هنر ایرانی
09:05
00:25 بازپخش قصه رسیدن
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 سلطان و شبان
10:40
00:15 یکی از میان جمع
10:55
00:05 بازپخش میان برنامه
11:00
00:50 بازپخش کودکانه
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:35 بازپخش خانه ما
13:30
00:30 بازپخش مسیر
14:00
01:15 بازپخش باهمستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش پنچری
16:35
00:30 بازپخش هنر ایرانی
17:05
00:25 بازپخش قصه رسیدن
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
01:20 فتیله فردا تعطیله
19:30
00:15 یکی بود یکی نبود سرزمین من ایران بود
19:45
00:15 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:30 خانه ما
21:25
00:05 میان برنامه
21:30
00:30 مسیر
22:00
01:30 زنده با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد