00:45
00:05 میان برنامه
00:50
00:05 راز هستی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:03 تیزر برنامه ها
01:48
00:45 آفریقای رام نشده
02:33
00:03 میان برنامه
02:36
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:31
00:04 میان برنامه
03:35
00:45 چشم شیشه ای
04:20
00:05 میان برنامه
04:25
01:30 تسبیح صبا
05:55
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:05
00:02 میان برنامه
06:07
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:32
00:02 میان برنامه
06:34
08:17
00:05 میان برنامه
08:22
00:30 مستند ایران
08:52
00:03 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرکانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:05 تیزر برنامه ها
16:15
00:30 در امتداد فلق
16:45
00:07 تیزر برنامه ها
16:52
00:10 شبستان
17:02
00:05 میان برنامه
17:07
00:50 زنده فرمول یک
17:57
00:05 پیام بازرکانی
18:02
00:18 اذان
18:20
00:30 برنامه کودک ونوجوان
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:23 زنده ونوس
19:48
00:05 میان برنامه
19:53
00:55 دستپخت
20:48
00:05 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد