00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 روز خدا
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:03 تیزر برنامه ها
01:48
00:45 خانه مهر
02:33
00:03 میان برنامه
02:36
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:31
00:03 میان برنامه
03:34
00:45 چشم شیشه ای
04:19
00:03 میان برنامه
04:22
01:30 تسبیح صبا
05:52
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:02
00:05 میان برنامه
06:07
00:25 برنامه کودک ونوجوان
06:32
00:04 میان برنامه
06:36
00:45 سیاره ناآرام
07:21
00:04 تیزر برنامه ها
07:25
00:35 مستند ایران- قم
08:00
00:04 میان برنامه
08:04
00:30 حسینیه شهداء
08:34
00:03 میان برنامه
08:37
00:15 روز خدا
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:35 میراث جاویدان
09:30
00:05 نماهنگ ویژه
09:35
00:30 در امتداد فلق
10:05
00:05 میان برنامه
10:10
01:30 فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه
11:40
00:05 میان برنامه
11:45
01:20 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:08 میان برنامه
13:13
00:34 سخنرانی مذهبی
13:47
00:10 نماهنگ ویژه
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه ها
14:40
00:10 میان برنامه
14:50
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
15:50
00:05 نماهنگ ویژه
15:55
00:05 تیزر برنامه ها
16:00
01:30 فیلم سینمایی زخم شانه حوا
17:30
00:05 میان برنامه
17:35
00:30 در امتداد فلق
18:05
00:18 اذان
18:23
00:30 ...
18:53
00:07 میان برنامه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:04 میان برنامه
19:32
01:10 زنده روز خدا
20:42
00:10 شبستان
20:52
00:06 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 میان برنامه
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 نماهنگ ویژه
23:15
01:20 زنده پایش (کسب و کار)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد