00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 روز خدا
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 این هرم کهن
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:29
00:03 میان برنامه
03:32
00:45 چشم شیشه ای
04:17
00:04 میان برنامه
04:21
01:30 تسبیح صبا
05:51
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:01
00:02 میان برنامه
06:03
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:28
00:03 میان برنامه
06:31
08:16
00:05 میان برنامه
08:21
00:30 مستند ایران
08:51
00:04 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 قانون و قضا
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:30 کارنامه صد
16:50
00:05 پیام بازرگانی
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:50 زنده فرمول یک
17:50
00:02 تیزر برنامه ها
17:52
00:10 شب امتحان
18:02
00:04 میان برنامه
18:06
00:18 اذان
18:24
00:26 برنامه کودک ونوجوان
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:45 دستپخت
20:15
00:10 میان برنامه
20:25
00:03 تیزر برنامه ها
20:28
00:20 ویژه برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 زنده ثریا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد