00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 آفریقای رام نشده
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:29
00:03 میان برنامه
03:32
00:45 چشم شیشه ای
04:17
00:03 میان برنامه
04:20
01:30 تسبیح صبا
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
00:40 در اعماق دریا
07:15
00:02 تیزر برنامه ها
07:17
00:30 بازپخش در امتداد فلق
07:47
00:05 میان برنامه
07:52
08:52
00:03 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:57 زنده سرزمین ما
10:30
00:10 پیام بازرکانی
10:40
01:20 زنده سیمای خانواده
12:00
00:05 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 پیام بازرگانی
15:25
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:25
00:05 پیام بازرگانی
16:30
00:05 تیزر برنامه ها
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:05 پیام بازرگانی
17:10
00:20 ویژه کودتای رضا خان
17:30
00:05 میان برنامه
17:35
00:05 تیزر برنامه ها
17:40
00:20 خاطره
18:00
00:06 میان برنامه
18:06
00:17 اذان
18:23
00:30 درس هایی از قرآن
18:53
00:02 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:50 دستپخت
20:20
00:10 میان برنامه
20:30
00:08 شبستان
20:38
00:10 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
02:25 سینما یک- ابلوموف

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد