00:45
00:05 میان برنامه
00:50
00:05 راز هستی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 سیاره ناآرام
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:29
00:02 میان برنامه
03:31
00:36 چشم شیشه ای
04:07
00:02 میان برنامه
04:09
01:30 تسبیح صبا
05:39
00:06 میان برنامه
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 میان برنامه
08:20
00:32 مستند ایران
08:52
00:03 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:40 مجموعه داستانی پرستاران
10:13
00:10 شهر فرش
10:23
00:07 پیام بازرکانی
10:30
01:30 زنده سیمای خانواده
12:00
00:05 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:10 شهر فرش
15:10
00:05 پیام بازرگانی
15:15
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:10 میان برنامه- تامینی
16:30
00:30 در امتداد فلق
17:00
00:05 میان برنامه
17:05
00:05 چه کسی مرا بیکار کرد
17:10
00:05 پیام بازرگانی
17:15
00:50 زنده فرمول یک
18:05
00:10 کانون
18:15
00:18 اذان
18:33
00:07 میان برنامه
18:40
00:10 برنامه مشارکتی
18:50
00:05 پیام بازرگانی
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:23 زنده ونوس
19:48
00:03 میان برنامه
19:51
00:40 دستپخت
20:31
00:07 مشارکتی بنادر
20:38
00:10 شهر فرش
20:48
00:05 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد