00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:20 بازپخش مکعب
01:20
00:35 بازپخش هنرنامه
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
00:55 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:40 بازپخش سریال خارجی دونالئون
03:40
00:15 هنرنامه
03:55
00:55 مسابقه 4321
04:50
00:05 ستایش
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:05 میان بر نامه
05:25
00:30 در جستجوی عشق
05:55
00:05 ایما
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 هم سفر
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 مکعب
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:40 بازپخش سریال خارجی دونالئون
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش سخنرانی تد
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:50 بازپخش سینمایی
11:50
00:10 راهیان نور
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:55 بازپخش اذان ظهر و یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:25 هنرنامه
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:10 هنرنامه
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 سریال خارجی دونالئون
17:45
00:40 زنده یادگیری آسان
18:25
00:20 اذان مغرب
18:45
00:10 هم سفر
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:30 یاس اینجاست
19:30
00:05 میان بر نامه
19:35
00:15 سخنرانی تد
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 مکعب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:55 بوم گرد
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:30 چهار سوی علم
22:30
00:10 هنرنامه
22:40
00:05 ایما
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 روزنه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد