00:25
00:03 میان برنامه
00:28
00:30 مستند ایران
00:58
00:03 تیزر برنامه ها
01:01
00:44 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 حیوانات در برابر دوربین
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:29
00:02 میان برنامه
03:31
00:25 گل پونه ها
03:56
00:02 میان برنامه
03:58
01:30 تسبیح صبا
05:28
00:03 تیزر برنامه ها
05:31
00:15 شیرین بهار
05:46
00:04 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 میان برنامه
08:20
00:32 مستند ایران
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:10 شهر فرش
09:43
00:40 مجموعه داستانی پرستاران
10:23
00:07 پیام بازرگانی
10:30
01:25 زنده سیمای خانواده
11:55
00:10 نمابشگاه عشایر
12:05
00:05 میان برنامه
12:10
00:55 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
14:45
15:00
00:10 شهر فرش
15:10
00:05 سبد خانواده
15:15
00:05 پیام بازرگانی
15:20
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:15
00:05 پیام بازرگانی
16:20
00:05 میان برنامه
16:25
00:13 میان برنامه- تامینی
16:38
00:30 کارنامه صد
17:08
00:05 تیزر برنامه ها
17:13
00:05 چه کسی مرا بیکار کرد
17:18
00:05 پیام بازرکانی
17:23
00:30 ویژه برنامه
17:53
00:25 خاطره
18:18
00:04 میان برنامه
18:22
00:18 اذان
18:40
00:10 کانون
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:25 زنده ونوس
19:55
00:03 میان برنامه
19:58
00:10 مشارکتی گاز
20:08
00:30 بیراهه
20:38
00:10 شهر فرش
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:55 مجموعه داستانی سه شنبه شب
23:05
00:05 پیام بازرگانی
23:10
01:20 زنده پایش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد