00:00
00:30 نغمه ها
00:30
00:05 بازپخش سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:50
00:10 بازپخش فوتون
03:00
00:40 بازپخش سریال خارجی دونالئون
03:40
00:05 میان بر نامه
03:45
00:10 هنرنامه
03:55
00:55 بازپخش روزنه 224
04:50
00:05 ستایش
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:05 میان بر نامه
05:25
00:30 بازپخش فناوران دانش
05:55
00:05 ایما
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:40 سریال خارجی دونالئون
07:40
00:05 میان بر نامه
07:45
00:15 بازپخش سخنرانی تد
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش معرفت
09:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
10:00
00:30 بازپخش تیتر 4
10:30
00:25 بازپخش مکعب
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:30 بازپخش فناوران دانش
11:50
00:10 راهیان نور
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:25 بازپخش اذان ظهر
12:30
00:30 همسفر
13:00
00:55 بازپخش روزنه
13:55
00:10 بازپخش فوتون
14:05
00:05 سپنج
14:10
00:15 بازپخش منبع موثق
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:10 هنرنامه
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:45 سریال خارجی دونالئون
17:45
00:30 زنده سازه های عجیب
18:15
00:05 ستایش
18:20
00:25 اذان مغرب
18:45
00:10 هم سفر
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:30 یاس اینجاست
19:30
00:05 میان بر نامه
19:35
00:15 سخنرانی تد
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 مکعب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:55 زنده رو در رو
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
00:40 برداشت چهار
22:40
00:05 ایما
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 روزنه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد