00:40
00:05 میان برنامه
00:45
00:15 شباهنگام
01:00
00:05 تیزر برنامه ها
01:05
00:40 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 چالش های انفجاری
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سه شنبه شب
03:29
00:02 تیزر برنامه ها
03:31
00:22 گل پونه ها
03:53
00:02 میان برنامه
03:55
01:30 تسبیح صبا
05:25
00:03 تیزر برنامه ها
05:28
00:18 شیرین بهار
05:46
00:04 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 میان برنامه
08:20
00:32 مستند ایران
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرکانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:10 شهر فرش
09:43
00:40 مجموعه داستانی پرستاران
10:23
00:07 پیام بازرگانی
10:30
01:30 زنده سیمای خانواده
12:00
00:05 میان برنامه
12:05
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:10 شهر فرش
14:55
00:05 پیام بازرگانی
15:00
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سه شنبه شب
15:55
00:05 پیام بازرکانی
16:00
00:05 تیزر برنامه ها
16:05
00:15 میان برنامه- تامینی
16:20
00:05 تیزر برنامه ها
16:25
00:05 پیام بازرگانی
16:30
01:49 فیلم سینمایی جک ریچر 2
18:19
00:05 میان برنامه
18:24
00:18 اذان
18:42
00:08 میان برنامه
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:25 زنده ونوس
19:55
00:03 میان برنامه
19:58
00:10 مشارکتی گاز
20:08
00:25 خاطره
20:33
00:05 میان برنامه
20:38
00:10 شهر فرش
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی سه شنبه شب
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 زنده پایش (کسب و کار)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد