00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 اقیانوسی در آتشفشان
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سه شنبه شب
03:29
00:02 میان برنامه
03:31
00:21 گل پونه ها
03:52
00:02 میان برنامه
03:54
01:30 تسبیح صبا
05:24
00:03 تیزر برنامه ها
05:27
00:18 شیرین بهار
05:45
00:05 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 میان برنامه
08:20
00:32 مستند ایران
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 میان برنامه
09:33
00:10 شهر فرش
09:43
00:40 مجموعه داستانی پرستاران
10:23
00:07 پیام بازرگانی
10:30
01:30 زنده سیمای خانواده
12:00
00:05 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرکانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 قانون و قضا
15:05
00:10 شهر فرش
15:15
00:05 پیام بازرگانی
15:20
00:50 بازپخش مجموعه داستانی سه شنبه شب
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:30 کارنامه صد
16:50
00:05 پیام بازرگانی
16:55
01:25 فیلم سینمایی خانواده پرایس
18:20
00:05 میان برنامه
18:25
00:18 اذان
18:43
00:07 میان برنامه
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:45 دستپخت
20:15
00:13 میان برنامه
20:28
00:05 نماهنگ ویژه
20:33
00:05 علم وثروت
20:38
00:10 شهر فرش
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی سه شنبه شب
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20 زنده ثریا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد