00:40
00:05 میان برنامه
00:45
00:15 شباهنگام
01:00
00:05 تیزر برنامه ها
01:05
00:40 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:02 تیزر برنامه ها
01:47
00:45 سنگینی زنجیره ها
02:32
00:02 میان برنامه
02:34
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سه شنبه شب
03:29
00:02 میان برنامه
03:31
00:18 گل پونه ها
03:49
00:02 میان برنامه
03:51
01:30 تسبیح صبا
05:21
00:04 تیزر برنامه
05:25
00:20 شیرین بهار
05:45
00:05 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
02:10 زنده دعای ندبه
08:15
00:05 میان برنامه
08:20
09:00
00:05 تیزر برنامه ها
09:05
00:10 شهر فرش
09:15
00:20 بازپخش خاطره
09:35
00:05 میان برنامه
09:40
01:05 طرحی برای فردا
10:45
00:05 پیام بازرگانی
10:50
01:15 زنده مناظره
12:05
00:05 میان برنامه
12:10
00:17 اذان
12:27
00:02 میان برنامه
12:29
00:40 گزارش هفتگی
13:09
00:45 شما وسیما
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 میان برنامه
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
00:20 خاطره
15:50
00:05 تیزر برنامه ها
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
01:49 فیلم سینمایی حصارها
17:49
00:05 پیام بازرکانی
17:54
00:05 میان برنامه
17:59
00:27 خطبه های نماز جمعه تهران
18:26
00:11 اذان
18:37
00:13 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:10 میان برنامه
19:30
00:55 دستپخت
20:25
00:10 میان برنامه
20:35
00:03 تیزر برنامه ها
20:38
00:10 شهر فرش
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی سه شنبه شب
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
00:05 علم وثروت
23:20
01:20 زنده ورزش و مردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد