00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
01:00 مستند داخلی
02:00
01:00 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
03:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:20 همسفر
04:20
00:25 اذان صبح
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:10 سخنرانی تد
05:00
01:00 بازپخش معرفت
06:00
00:20 میان بر نامه
06:20
00:25 بازپخش سخنرانی استاد فاطمی نیا
06:45
00:10 بازپخش همسفر
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:25 بازپخش در جستجوی عشق
08:25
00:05 میان بر نامه
08:30
01:25 زنده طلوع
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:55 بازپخش سینمایی
11:55
00:05 میان برنامه
12:00
00:25 زنده نمایشگاه بین المللی کتاب
12:25
00:05 میان بر نامه
12:30
00:30 هنرنامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 بازپخش میان بر نامه
13:30
00:25 حکمت علوی
13:55
00:15 جشنواره سیمرغ
14:10
00:20 زنده ارتباط زنده با نمایشگاه کتاب
14:30
01:15 مستند 4
15:45
00:10 زنده ارتباط زنده با نمایشگاه کتاب
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:10 زنده ارتباط زنده با نمایشگاه کتاب
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 بازپخش معرفت
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 چهار سوی علم
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 سریال خارجی
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده اذان مغرب و خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 فناوران دانش
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:55 بوم گرد
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:55 طراحی های عظیم
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:45 مردان خدا
23:45
00:15 جشنواره سیمرغ

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد