00:00
00:30 مستند داخلی
00:30
00:05 میان بر نامه
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:15 بازپخش مستند 4
02:40
00:05 میان بر نامه
02:45
00:10 بازپخش هنرنامه
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:25 بازپخش فناوران دانش
03:25
00:05 میان بر نامه
03:30
00:45 بازپخش سر یال خارجی
04:15
00:05 میان بر نامه
04:20
00:25 اذان صبح
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:10 بازپخش صنایع دستی
05:00
01:00 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
06:00
00:20 میان بر نامه
06:20
00:25 بازپخش حکمت علوی
06:45
00:05 میان بر نامه
06:50
00:10 هنرنامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:25 بازپخش مستند داخلی
08:25
00:05 میان بر نامه
08:30
01:25 زنده طلوع
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:45 بازپخش سریال خارجی
10:45
00:10 صنایع دستی
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:25 بازپخش ایران و انگلیس
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
00:40 بازپخش مردان خدا
12:10
00:05 میان بر نامه
12:15
00:10 هنرنامه
12:25
00:05 میان بر نامه
12:30
00:25 فناوران دانش
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 بازپخش میان بر نامه
13:30
00:25 فاطمی نیا
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:25 ایران و انگلیس
14:25
01:20 مستند 4
15:45
00:10 بازپخش فوتون
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:10 هنرنامه
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 بازپخش حکیم سخن
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 چهار سوی علم
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 سریال خارجی
19:45
00:10 صنایع دستی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده اذان مغرب و خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 موزه لوور
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:30 زنده خشت نو
21:30
00:05 میان بر نامه
21:35
00:20 همسفر
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:30 برداشت چهار
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:20 سخنرانی تد
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مردان خدا
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد