00:00
00:30 مستند داخلی
00:30
00:05 میان بر نامه
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:15 بازپخش مستند 4
02:40
00:05 میان بر نامه
02:45
00:10 بازپخش هنرنامه
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:25 بازپخش برداشت چهار
03:25
00:05 میان بر نامه
03:30
00:25 بازپخش دعای ابو حمزه ثمالی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:35 اذان صبح
04:35
00:05 میان بر نامه
04:40
00:20 بازپخش سخنرانی مذهبی
05:00
01:00 بازپخش طراحی های عظیم
06:00
00:20 میان بر نامه
06:20
00:25 بازپخش اخلاق پژوهی عرفانی
06:45
00:05 میان بر نامه
06:50
00:10 هنرنامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:25 بازپخش مستند داخلی
08:25
00:05 میان بر نامه
08:30
00:25 زنده برداشت چهار
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 بازپخش رو در رو
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:45 سریال خارجی
10:45
00:05 میان بر نامه
10:50
00:10 صنایع دستی
11:00
00:25 بازپخش اقلیم پارس
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
12:30
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
12:40
00:15 چراغ و آیینه
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان بر نامه
13:30
00:15 پیامبر از نگاه غربیان
13:45
00:30 چهار سوی علم
14:15
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
00:55 زنده مهمانخانه
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:25 بازپخش مستند داخلی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:10 هنرنامه
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 سی سریال
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:25 گهر باران
18:25
00:05 میان بر نامه
18:30
00:15 صنایع دستی
18:45
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 زنده معنای زندگی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:20 زنده خبر
20:20
00:05 میان بر نامه
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
21:00
01:40 سینمایی
22:40
00:15 بازپخش پیامبر از نگاه غربیان
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 زنده گستره شریعت
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد