00:00
00:30 سرزمین ستاره ها
00:30
00:05 میان بر نامه
00:35
00:45 گزینه 4
01:20
00:55 بازپخش سی سریال
02:15
00:05 میان بر نامه
02:20
00:35 بازپخش موزه ایران باستان
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
04:00
00:35 اذان صبح
04:35
00:05 میان بر نامه
04:40
00:20 بازپخش سخنرانی مذهبی
05:00
01:00 بازپخش طراحی های عظیم
06:00
00:20 میان بر نامه
06:20
00:25 بازپخش اخلاق پژوهی عرفانی
06:45
00:05 میان بر نامه
06:50
00:10 هنرنامه
07:00
00:25 بازپخش آبگینه و سنگ
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 مهمان خانه
08:55
01:45 بازپخش سینمایی
10:40
00:05 میان بر نامه
10:45
00:10 صنایع دستی
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
12:00
00:05 میان بر نامه
12:05
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
12:15
00:25 باغ موزه گیاه شناسی
12:40
00:15 چراغ و آیینه
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان بر نامه
13:30
00:15 پیامبر از نگاه غربیان
13:45
00:30 چهار سوی علم
14:15
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
00:55 زنده مهمانخانه
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:25 بازپخش مستند داخلی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 معرفت
16:45
00:10 هنرنامه
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
01:50 سی سریال
18:50
00:10 موزه خیام
19:00
00:55 زنده معنای زندگی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:20 زنده خبر
20:20
00:05 میان بر نامه
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
01:35 سینمایی
22:25
00:30 نغمه های آسمانی
22:55
00:55 زنده گستره شریعت
23:50
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد