00:00
00:45 بازپخش گزینه 4
00:45
01:50 بازپخش سی سریال
02:35
00:05 میان بر نامه
02:40
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
03:40
00:25 دعای ابو حمزه ثمالی
04:05
00:30 اذان صبح
04:35
00:25 بازپخش سخنرانی مذهبی
05:00
00:30 بازپخش نغمه های آسمانی
05:30
00:05 میان بر نامه
05:35
00:25 بازپخش اقلیم پارس
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:25 اخلاق پژوهی عرفانی
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:15 بازپخش پیامبر از نگاه غربیان
07:00
00:25 بازپخش کارون شریان تمدن
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مهمانخانه
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:30 بازپخش گفتگوی تنهایی
09:30
00:05 میان بر نامه
09:35
00:25 زندگی روی خط
10:00
00:15 سفر من به اسلام
10:15
00:05 میان بر نامه
10:20
00:35 بازپخش نغمه های آسمانی
10:55
00:30 اقلیم پارس
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
12:30
00:10 کارشناسی های کوتاه مذهبی
12:40
00:15 مکعب
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان بر نامه
13:30
00:15 پیامبر از نگاه غربیان
13:45
00:30 چهار سوی علم
14:15
00:10 سفر من به اسلام
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
00:55 زنده مهمانخانه
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:25 کارون شریان تمدن
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:10 نغمه های آسمانی
17:00
01:50 سی سریال
18:50
00:10 کارشناسیهای کوتاه مذهبی
19:00
00:55 زنده معنای زندگی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:20 زنده خبر
20:20
00:05 میان بر نامه
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
00:10 کارشناسیهای کوتاه مذهبی
21:00
00:30 گفتگوی تنهایی
21:30
00:05 میان بر نامه
21:35
00:40 بازپخش مهمانخانه
22:15
00:05 میان بر نامه
22:20
00:35 نغمه های آسمانی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 زنده گستره شریعت
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد