00:10
00:05 میان برنامه
00:15
00:30 در امتداد فلق
00:45
00:03 میان برنامه
00:48
00:10 یک پنجره
00:58
00:05 پیام بازرکانی
01:03
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
01:58
00:03 میان برنامه
02:01
00:10 کلام امیر
02:11
00:04 تیزر برنامه ها
02:15
02:20 زنده ماه خدا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
01:00 زنده ثقلین
05:40
00:05 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 اوج هیجان
06:25
00:02 تیزر برنامه ها
06:27
00:30 بازپخش در امتداد فلق
06:57
00:03 پیام بازرگانی
07:00
08:07
00:03 پیام بازرکانی
08:10
00:45 سخنرانی مذهبی
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:50 بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 4
10:23
00:10 پیام بازرگانی
10:33
01:33 زنده سیمای خانواده
12:06
00:04 میان برنامه
12:10
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:10
00:05 میان برنامه
13:15
00:33 زنده نسخه
13:48
00:05 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنا مه ها
14:40
00:08 مداحی ویژه
14:48
00:02 میان برنامه
14:50
00:05 پیام بازرگانی
14:55
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
15:50
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:10 بازپخش کلام امیر
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:35 خانه ملت
16:50
00:05 پیام بازرگانی
16:55
00:05 احکام کسب وکار
17:00
00:25 زنده کلاس یک
17:25
00:05 پیام بازرکانی
17:30
00:50 مجموعه داستانی پایتخت 4
18:20
00:03 میان برنامه
18:23
00:30 درس های از قرآن
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 زنده نمایشگاه قرآن
19:30
01:00 زنده ماه و ماهی
20:30
00:03 میان برنامه
20:33
00:20 اذان
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:06 پیام بازرکانی
21:51
00:03 میان برنامه
21:54
00:10 سخنان حضرت ایت ا... مکارم شیرازی
22:04
00:06 پیام بازرکانی
22:10
00:55 مجموعه داستانی سر دلبران
23:05
00:05 پیام بازرکانی
23:10
01:00 زنده دعوت

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد