00:10
00:05 میان برنامه
00:15
00:30 در امتداد فلق
00:45
00:03 میان برنامه
00:48
00:10 یک پنجره
00:58
00:05 پیام بازرگانی
01:03
00:55 بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
01:58
00:03 میان برنامه
02:01
01:00 بازپخش ایرانگرد
03:01
00:02 میان برنامه
03:03
01:30 تسبیح صبا
04:33
00:02 میان برنامه
04:35
00:55 چشم شیشه ای
05:30
00:10 یک پنجره
05:40
00:05 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه
06:02
00:40 مسلمانان بلغارستان
06:42
00:03 میان برنامه
06:45
00:40 طنزپردازان
07:25
00:05 میان برنامه
07:30
00:30 زنده دعوت به نماز عید سعید فطر
08:00
01:30 زنده ویژه نماز عید سعید فطر
09:30
00:10 میان برنامه
09:40
00:15 عیدانه
09:55
00:05 میان برنامه
10:00
01:05 طرحی برای فردا
11:05
00:05 میان برنامه
11:10
00:05 پیام بازرکانی
11:15
00:54 بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 4
12:09
00:05 پیام بازرکانی
12:14
00:25 طنز پردازان
12:39
00:05 راز هستی
12:44
00:08 میان برنامه
12:52
00:15 اذان
13:07
00:06 میان برنامه
13:13
00:40 شما و سیما
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:08 یک لبخند
14:48
00:02 میان برنامه
14:50
00:05 پیام بازرگانی
14:55
00:50 بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
15:45
00:05 تیزر برنامه ها
15:50
00:10 یک لبخند
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
01:35 فیلم سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن
17:40
00:05 پیام بازرگانی
17:45
00:10 میان برنامه
17:55
00:55 مجموعه داستانی پایتخت 4
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:05 میان برنامه
19:25
00:30 بازپخش خطبه های عید سعید فطر
19:55
00:05 تیزر برنامه ها
20:00
00:30 ویژه برنامه
20:30
00:04 میان برنامه
20:34
00:20 اذان
20:54
00:04 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:40 ویژه برنامه
22:25
00:06 پیام بازرگانی
22:31
00:55 مجموعه داستانی سر دلبران
23:26
00:05 پیام بازرگانی
23:31
01:00 زنده دعوت

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد