00:00
01:00 بازپخش گستره شریعت
01:00
00:45 گزینه 4
01:45
00:10 همسفر
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:55 بازپخش سی سریال
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:30 اذان صبح
04:30
00:05 میان بر نامه
04:35
00:25 بازپخش سخنرانی مذهبی
05:00
00:30 بازپخش نغمه های آسمانی
05:30
00:05 میان بر نامه
05:35
00:25 بازپخش اقلیم پارس
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:25 اخلاق پژوهی عرفانی
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:15 بازپخش پیامبر از نگاه غربیان
07:00
00:25 بازپخش من و ماه
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مهمانخانه
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
01:25 بازپخش سینمایی
10:25
00:05 میان بر نامه
10:30
00:30 بازپخش نغمه های آسمانی
11:00
00:25 اهل ایمان
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
01:30 بازپخش فیلم برداری از حیات وحش
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان بر نامه
13:30
02:55 مهمانخانه
16:25
00:30 عقیق
16:55
00:10 نغمه های آسمانی
17:05
01:55 سی سریال
19:00
00:45 معرفت
19:45
00:15 MC
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 اذان مغرب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:25 سینمایی
22:25
00:30 بازپخش نغمه های آسمانی
22:55
00:30 بازپخش عقیق
23:25
00:05 میان بر نامه
23:30
00:30 فیلم برداری از حیات وحش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد