00:20
00:05 میان برنامه
00:25
00:10 یک پنجره
00:35
00:03 میان برنامه
00:38
00:23 دست آفریده ها
01:01
00:02 پیام بازرکانی
01:03
00:55 بازپخش مجموعه داستانی راه و بیراه
01:58
00:03 میان برنامه
02:01
00:49 سیاره زمین
02:50
00:10 خلوت دل
03:00
00:02 میان برنامه
03:02
01:30 تسبیح صبا
04:32
00:02 میان برنامه
04:34
00:35 گل پونه ها
05:09
00:02 میان برنامه
05:11
00:30 نما
05:41
00:04 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:45 تارو پود
06:45
00:03 میان برنامه
06:48
00:30 بازپخش در امتداد فلق
07:18
00:02 تیزر برنامه ها
07:20
00:25 اوج هیجان
07:45
00:05 پیام بازرگانی
07:50
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 مجموعه داستانی رویای سبز
10:18
00:03 میان برنامه
10:21
00:10 یک لبخند
10:31
00:10 پیام بازرگانی
10:41
01:33 زنده سیمای خانواده
12:14
00:04 میان برنامه
12:18
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:18
00:05 میان برنامه
13:23
00:30 زنده نسخه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنا مه ها
14:45
00:20 ارتش
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:55 بازپخش مجموعه داستانی راه و بیراه
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:05 میان برنامه
16:15
00:10 میان برنامه - تامینی
16:25
00:30 برنامه کودک و نوجوان
16:55
00:05 پیام بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 پیام بازرکانی
17:35
00:35 طنز پردازان
18:10
00:03 میان برنامه
18:13
00:40 مستند ایران
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:50 بازپخش دستپخت
20:20
00:05 پیام بازرکانی
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:05 علم و ثروت
20:35
00:03 میان برنامه
20:38
00:20 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرکانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی راه و بیراه
22:55
00:05 پیام بازرکانی
23:00
01:20 قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد