00:00
00:30 راه نشان
00:30
01:00 ترتیل یک جزء
01:30
00:30 بازپخش سخنرانی
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:20 بازپخش زبان قرآن
02:50
00:10 بازپخش مواهب
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:20 بازپخش سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی و ابتهال
03:50
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:00
00:35 اذانگاهی صبح
04:35
00:15 نور علی نور
04:50
00:10 حدیث مهدوی
05:00
00:15 دعای عهد
05:15
00:30 تلاوت صوتی مصری
05:45
00:15 سحاب رحمت (تفسیر سوره غافر)
06:00
00:20 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:10 آوای نور
06:30
00:30 بازپخش قلم
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:05 تلاًلو
07:20
00:10 مواهب
07:30
00:30 سخنرانی مذهبی
08:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
08:30
01:30 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:45 شمسه
11:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
11:30
00:30 الحان آسمانی
12:00
00:45 یاد خدا
12:45
00:10 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
12:55
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
13:05
00:25 اذانگاهی ظهر
13:30
00:10 نور علی نور
13:40
00:05 شیرازه
13:45
00:20 بنای بندگی (آیت ا...ضیاء آبادی)
14:05
00:25 تلاوت
14:30
00:30 قلم
15:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
15:30
00:20 زبان قرآن
15:50
00:10 کتاب مطهر
16:00
00:10 تلاوت نوجوان
16:10
00:50 سریال مریم مقدس (س)
17:00
00:30 تلاوت
17:30
00:30 ایستگاه نیایش
18:00
01:30 بوستان
19:30
00:30 پرسمان
20:00
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب وسخنرانی مرحوم مجتهدی تهرانی
20:30
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
20:40
00:20 اذانگاهی مغرب
21:00
00:55 زنده رصد
21:55
00:05 زیارت امین ا...
22:00
01:00 اسراء
23:00
01:00 راه نشان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد