00:00
00:15 ادامه اینجا جمهوری اسلامی
00:15
00:05 بازپخش میان بر نامه
00:20
00:40 مستند خارجی
01:00
00:55 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:35 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:35
00:05 میان بر نامه
03:40
00:25 بازپخش مکعب
04:05
00:20 اذان صبح
04:25
00:30 سخنرانی های مذهبی
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:30 بازپخش جادوی تاریخ
05:30
00:05 میان برنامه
05:35
00:25 سخنرانی تد
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 سخنرانی تد
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:30 بازپخش 1452
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 میان بر نامه
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش رو در رو
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:30 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:30
00:05 میان بر نامه
12:35
00:25 همایش
13:00
00:05 میان بر نامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
01:10 زنده مهمان خانه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش مستند خارجی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:15 بازپخش منبع موثق
17:00
00:25 چهار سوی علم
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 زنده یاد گیری آسان
18:00
00:45 سریال خارجی
18:45
00:15 سخنرانی تد
19:00
00:25 ایران و امریکا
19:25
00:05 میان بر نامه
19:30
00:25 مکعب
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:30 زنده خبر
20:30
00:10 میان بر نامه
20:40
00:25 اذان مغرب
21:05
00:55 زنده پیش رو
22:00
00:05 میان بر نامه
22:05
00:25 تیتر 4
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:20 همسفر
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد