00:00
00:15 ادامه اینجا جمهوری اسلامی
00:15
00:05 بازپخش میان بر نامه
00:20
00:40 مستند خارجی
01:00
00:55 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:35 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:35
00:05 میان بر نامه
03:40
00:25 بازپخش مکعب
04:05
00:20 اذان صبح
04:25
00:30 سخنرانی های مذهبی
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:30 بازپخش کاوش
05:30
00:05 میان برنامه
05:35
00:25 تیتر 4
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 سخنرانی تد
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 خورشید صادق
09:15
00:10 میان بر نامه
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش پیش رو
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:30 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:30
00:20 فاطمی نیا
12:50
00:10 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:25 1452
13:50
01:15 زنده مهمان خانه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش مستند خارجی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
01:00 بازپخش تئاتر تلویزیونی
17:00
00:25 چهار سوی علم
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
01:10 بازپخش مناسبتهای اسلامی
18:40
00:05 میان بر نامه
18:45
00:10 بازپخش سخنرانی تد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 بر بال های کاسپین
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 میان بر نامه
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
00:55 زنده رو در رو
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:35 جادوی تاریخ
22:35
00:05 میان بر نامه
22:40
00:15 زنده منبع موثق
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد