00:20
00:02 میان برنامه
00:22
00:10 یک پنجره
00:32
00:02 میان برنامه
00:34
00:23 دست آفریده ها
00:57
00:03 پیام بازرگانی
01:00
02:13 فیلم سینمایی ذهن زیبا
03:13
01:30 تسبیح صبا
04:43
00:02 میان برنامه
04:45
00:26 گل پونه ها
05:11
00:02 میان برنامه
05:13
00:30 نما
05:43
00:04 راز هستی
05:47
00:03 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:45 تارو پود
06:45
00:05 میان برنامه
06:50
00:30 بازپخش در امتداد فلق
07:20
00:05 تیزر برنامه ها
07:25
00:05 پیام بازرگانی
07:30
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 مجموعه داستانی سه در چهار
10:18
00:03 میان برنامه
10:21
00:05 یک لبخند
10:26
00:10 پیام بازرگانی
10:36
01:33 زنده سیمای خانواده
12:09
00:08 میان برنامه
12:17
00:10 طرح قرآنی
12:27
00:55 زنده آفتاب شرقی
13:22
00:01 میان برنامه
13:23
00:30 زنده نسخه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 قانون وقضا
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:55 بازپخش مجموعه داستانی راه و بیراه
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:05 میان برنامه
16:15
00:10 میان برنامه - تامینی
16:55
00:05 پیام بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 پیام بازرکانی
17:35
00:45 شکرستان
18:20
00:03 میان برنامه
18:23
00:30 مستند ایران
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:23 دست آفریده ها
19:53
00:35 در امتداد فلق
20:28
00:05 علم و ثروت
20:33
00:04 شبستان
20:37
00:19 اذان
20:56
00:02 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرکانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی راه و بیراه
22:55
00:05 پیام بازرکانی
23:00
01:20 زنده ثریا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد