00:55
00:05 میان برنامه
01:00
01:35 فیلم سینمایی غزال
02:35
00:28 مستند ایران
03:03
00:10 خلوت دل
03:13
00:02 میان برنامه
03:15
01:30 تسبیح صبا
04:45
00:02 میان برنامه
04:47
00:25 گل پونه ها
05:12
00:02 میان برنامه
05:14
00:30 نما
05:44
00:04 راز هستی
05:48
00:02 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه
06:02
02:10 زنده دعای ندبه
08:12
00:05 پیام بازرگانی
08:17
09:17
00:05 میان برنامه
09:22
00:30 بازپخش در امتداد فلق
09:52
00:05 میان برنامه
09:57
01:05 طرحی برای فردا
11:02
00:05 میان برنامه
11:07
01:15 زنده مناظره
12:22
00:02 میان برنامه
12:24
00:35 گزارش هفتگی
12:59
00:15 اذان
13:14
00:40 شما و سیما
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 تیزر برنامه ها
15:30
00:30 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
01:32 فیلم سینمایی آذر پایان پاییز
17:42
00:05 پیام بازرگانی
17:47
00:23 ویژه برنامه
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:05 میان برنامه
19:25
00:45 کاردان ها
20:10
00:23 ویژه برنامه
20:33
00:03 میان برنامه
20:36
00:19 اذان
20:55
00:03 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرگانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی راه و بیراه
22:55
00:05 پیام بازرگانی
23:00

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد