00:00
00:50 مستند خارجی
00:50
00:10 بازپخش فوتون
01:00
00:05 میان بر نامه
01:05
00:50 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:45 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:45
00:30 سخنرانی های مذهبی
04:15
00:20 اذان صبح
04:35
00:05 میان بر نامه
04:40
00:15 سخنرانی تد
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
01:00 بازپخش رو در رو
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:45 افلاکیان خاک نشین
07:00
00:25 چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 فوتون
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش پیشران
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
02:00 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
13:00
00:20 آداب زیارت حج
13:20
00:05 میان بر نامه
13:25
00:25 اذان ظهر
13:50
00:25 1452
14:15
01:10 زنده مهمان خانه
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:45 بازپخش مستند خارجی
16:15
00:45 زنده گزینه 4
17:00
00:15 بازپخش منبع موثق
17:15
00:25 چهار سوی علم
17:40
00:05 میان بر نامه
17:45
00:30 زنده یاد گیری آسان
18:15
00:45 سریال خارجی
19:00
00:55 معنای زندگی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 فوتون
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
00:20 تد
21:20
01:20 زنده زاویه
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد