00:30
00:08 تیزر برنامه
00:38
00:42 مستند یک
01:20
00:03 پیام بازرکانی
01:23
01:45 فیلم سینمایی استراتژی حلزونی
03:08
00:03 میان برنامه
03:11
00:30 دنیای زیر آب
03:41
00:05 میان برنامه
03:46
01:30 تسبیح صبا
05:16
00:02 میان برنامه
05:18
00:30 نما
05:48
00:02 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 مستند ایران
06:30
00:03 پیام بازرکانی
06:33
08:08
00:04 میان برنامه
08:12
00:35 زنده اشعه ایکس
08:47
00:05 تعاون
08:52
00:05 پیام بازرگانی
08:57
00:03 تیزر برنامه ها
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
10:18
00:05 میان برنامه
10:23
00:30 زنده نسخه
10:53
00:05 میان برنامه
10:58
00:55 زنده آفتاب شرقی
11:53
00:07 پیام بازرگانی
12:00
01:08 زنده سیمای خانواده
13:08
00:17 اذان
13:25
00:22 زنده سیمای خانواده
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:15 بازپخش سیمای آبادی
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:52 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
15:57
00:05 پیام بازرگانی
16:02
00:03 تیزر برنامه ها
16:05
00:10 میان برنامه- تامینی
16:15
00:25 برنامه کودک و نوجوان
16:40
00:10 ویژه آزادگان
16:50
00:05 بازپخش تعاون
16:55
00:05 پیام بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 تیزر برنامه ها
17:35
00:05 پیام بازرگانی
17:40
01:00 زنده فرمول یک
18:40
00:10 برنامه مشارکتی
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:10 برنامه مشارکتی
19:35
00:05 پیام بازرکانی
19:40
00:34 دستپخت
20:14
00:18 اذان
20:32
00:13 دستپخت
20:45
00:05 علم و ثروت
20:50
00:08 روز خدا
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 نماهنگ ویژه
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 نماهنگ ویژه
22:10
00:05 تیزر برنامه ها
22:15
00:52 داستانی نگین شکسته
23:07
00:03 تیزر برنامه ها
23:10
00:05 نماهنگ ویژه
23:15
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد