00:00
00:35 ماه و پلنگ
00:35
00:50 منشور
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:50 کودک شو
02:45
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
03:35
00:20 چهل تیکه
03:55
00:05 بازپخش میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 مسابقه آماده باش
05:45
00:40 دیار ماندگار
06:25
00:05 بازپخش میان برنامه
06:30
01:00 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش ماه و پلنگ
08:35
00:50 بازپخش منشور
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش امضا
10:45
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:20 بازپخش چهل تیکه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش مسابقه آماده باش
13:45
00:40 بازپخش دیار ماندگار
14:25
00:05 بازپخش میان برنامه
14:30
01:00 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش ماه و پلنگ
16:35
00:50 بازپخش منشور
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
01:30 سینمایی رنگ خدا
20:30
00:45 زنده کنکاش
21:15
00:40 ایران شهر
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
00:50 سرزمین پیامبران
22:50
00:05 میان برنامه
22:55
00:30 نقش والا
23:25
00:05 میان برنامه
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 هیئت مدیره

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد