00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:42 چاشنی های انفجاری
01:17
00:03 پیام بازرگانی
01:20
01:42 فیلم سینمایی عشق شیشه ای
03:02
00:03 میان برنامه
03:05
00:30 دنیای زیر آب
03:35
00:04 میان برنامه
03:39
00:10 خلوت دل
03:49
01:30 تسبیح صبا
05:19
00:30 کاوش در اعماق خلیج فارس
05:49
00:01 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 بازپخش در امتداد فلق
06:30
00:03 پیام بازرکانی
06:33
08:05
00:05 میان برنامه
08:10
00:05 پیام بازرگانی
08:15
00:35 زنده اشعه ایکس
08:50
00:05 تعاون
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
10:18
00:05 میان برنامه
10:23
00:30 زنده نسخه
10:53
00:05 میان برنامه
10:58
00:55 زنده آفتاب شرقی
11:53
00:07 پیام بازرگانی
12:00
01:07 زنده سیمای خانواده
13:07
00:17 اذان
13:24
00:23 زنده سیمای خانواده
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 سپاه
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:52 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
16:02
00:05 پیام بازرگانی
16:07
00:08 میان برنامه- تامینی
16:15
00:25 برنامه کودک ونوجوان
16:40
00:10 ویژه آزادگان
16:50
00:05 بازپخش تعاون
16:55
00:05 پیام بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 تیزر برنامه ها
17:35
00:05 پیام بازرگانی
17:40
01:00 زنده فرمول یک
18:40
00:10 برنامه مشارکتی
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:10 برنامه مشارکتی
19:35
00:05 پیام بازرکانی
19:40
00:33 دستپخت
20:13
00:17 اذان
20:30
00:14 دستپخت
20:44
00:04 میان برنامه
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 تیزر برنامه ها
22:10
00:05 پیام بازرکانی
22:15
00:52 مجموعه داستانی آرماندو
23:07
00:03 تیزر برنامه ها
23:10
00:05 پیام بازرکانی
23:15

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد