00:00
00:50 مستند خارجی
00:50
00:10 بازپخش فوتون
01:00
00:05 میان بر نامه
01:05
00:50 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:55 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
01:15 بازپخش اذان صبح و چرخ
05:15
00:05 میان بر نامه
05:20
00:40 سخنرانی آیت اله مصباح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 فوتون
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 بازپخش فوتون
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش راز حلب
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:25 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:25
00:10 میان بر نامه
12:35
00:25 همایش
13:00
00:05 میان بر نامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
01:10 زنده مهمان خانه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش مستند خارجی
15:55
00:45 زنده گزینه 4
16:40
00:15 بازپخش منبع موثق
16:55
00:25 چهار سوی علم
17:20
00:05 میان بر نامه
17:25
00:30 زنده یاد گیری آسان
17:55
00:45 سریال خارجی
18:40
01:20 بازپخش این جا
20:00
00:25 زنده خبر و اذان مغرب
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:10 فوتون
20:40
00:05 میان بر نامه
20:45
00:25 مکعب
21:10
00:05 میان بر نامه
21:15
01:20 شوکران
22:35
00:05 میان بر نامه
22:40
00:15 زنده منبع موثق
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد