00:25
00:05 میان برنامه
00:30
00:40 بازپخش دستپخت
01:10
00:05 پیام بازرکانی
01:15
01:47 فیلم سینمایی عشق من لبنان
03:02
00:03 میان برنامه
03:05
00:30 دنیای زیر آب
03:35
00:05 میان برنامه
03:40
00:10 خلوت دل
03:50
01:30 تسبیح صبا
05:20
00:30 کاوش در اعماق خلیج فارس
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 مستند ایران
06:30
00:03 پیام بازرکانی
06:33
08:05
00:05 میان برنامه
08:10
00:05 پیام بازرگانی
08:15
00:35 زنده حرف حساب
08:50
00:05 شملک
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
10:18
00:05 میان برنامه
10:23
00:30 زنده نسخه
10:53
00:05 میان برنامه
10:58
00:55 زنده آفتاب شرقی
11:53
00:07 پیام بازرگانی
12:00
01:07 زنده سیمای خانواده
13:07
00:17 اذان
13:24
00:23 زنده سیمای خانواده
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 از کجا شروع کنیم
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:52 بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
15:57
00:05 پیام بازرگانی
16:02
00:03 تیزر برنامه ها
16:05
00:10 میان برنامه- تامینی
16:15
00:25 زنده با کاروان
16:40
00:10 ویژه آزادگان
16:50
00:05 بازپخش شملک
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:25 زنده کلاس یک
17:25
00:10 میان برنامه
17:35
00:05 پیام بازرکانی
17:40
01:00 زنده فرمول یک
18:40
00:10 نقش تازه
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:30 در امتداد فلق
20:00
00:10 مشارکتی راه آهن
20:10
00:18 اذان
20:28
00:20 روز مقاومت اسلامی
20:48
00:05 میان برنامه
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 تیزر برنامه ها
22:10
00:05 پیام بازرکانی
22:15
00:52 مجموعه داستانی آرماندو
23:07
00:03 تیزر برنامه ها
23:10
00:05 پیام بازرکانی
23:15
01:15 زنده پایش (کسب و کار)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد