00:00
00:50 مستند خارجی
00:50
00:10 بازپخش فوتون
01:00
00:05 میان بر نامه
01:05
00:50 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:30 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:30
00:05 میان بر نامه
03:35
00:15 بازپخش سخنرانی تد
03:50
00:55 بازپخش پیشران
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:25 اذان صبح
05:15
00:05 میان بر نامه
05:20
00:40 سخنرانی آیت اله مصباح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 فوتون
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:00 بازپخش معرفت
09:00
00:15 ایما
09:15
00:10 بازپخش فوتون
09:25
00:30 بازپخش یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:15 بازپخش این جا
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
01:20 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:40
00:05 میان بر نامه
12:45
00:15 سخنرانی تد
13:00
00:05 میان بر نامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
01:10 زاویه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش یک فیلم یک پزشک
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:15 بازپخش منبع موثق
17:00
00:05 میان بر نامه
17:05
00:25 چهار سوی علم
17:30
00:05 میان بر نامه
17:35
00:30 زنده یاد گیری آسان
18:05
00:45 سریال خارجی
18:50
00:10 سخنرانی تد
19:00
00:55 گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر و اذان مغرب
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
02:00 سینما 4
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:25 جادوی تاریخ
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد